Povcha village, Hoshcha district, Rivne region

Dubno Ministry of Internal Affairs of Ukraine, From Vitaliy G.Buha, Residence address: 1 Nekrasov St., Dubno, Dubno district, Rivne region … Continue reading Povcha village, Hoshcha district, Rivne region